Đơn Nhập Học

Khóa Thời Gian Nhập Học Hạn Tiếp Nhận Đơn Nhập Học
1 năm Khóa Học Tháng 4/Tháng 10 Đầu tháng 11/Đầu tháng 5
2 năm Khóa Học Tháng 4 Đầu tháng 11
1.5 năm Khóa Học Tháng 10 Đầu tháng 5

Điều Kiện Ứng Tuyển

  • Người đã hoàn thành chương trình giáo dục bậc Phổ Thông – 12/12, hoặc hoàn thành chương trình chuẩn tương đương.
  • Người có đủ năng lực tài chính về Học Phí , Phí Sinh Hoạt.
  • Những ứng viên đã được cấp phép nhập cảnh Nhật Bản hay những ứng viên đang nhận được chứng nhận nhập cảnh tạm thời.

Học Phí

Khóa 1 năm Khóa Học 1.5 năm Khóa Học 2 năm Khóa Học
Thời Gian 1 Năm thứ nhất
(Tháng 4 đến Tháng 3 năm sau)
(Tháng 10 đến Tháng 9 năm sau)
Năm thứ 1
(Tháng 10 đến Tháng 9 năm sau)
Năm thứ 2
(Tháng 10 đến Tháng 3 năm sau)
Năm thứ 1
(Tháng 4 đến Tháng 3 năm sau)
Năm thứ 2
(Tháng 4 đến Tháng 3 năm sau)
Phí thi tuyển sinh ¥20,000 ¥20,000 - ¥20,000 -
Phí đầu vào ¥40,000 ¥40,000 - ¥40,000 -
Học Phí ¥560,000 ¥560,000 ¥280,000 ¥560,000 ¥560,000
Chi Phí Khác ¥120,000 ¥120,000 ¥60,000 ¥120,000 ¥120,000
tổng ¥740,000 ¥740,000 ¥340,000 ¥740,000 ¥680,000

Đơn xin nhập học, v.v.

Trang Chủ